انجام پایان نامه مدیریت

عبارت پروپوزال (Proposal) به مفهوم پیشنهاد است. پروپوزال پیش نویس یک طرح تحقیقی است که بر مبنای علاقه و توانمندی پژوهشگر مبتنی بر فرضیه‌های علمی و استنتاجات تحقیقاتی باشد و با هدف رفع یک نیاز یا اضافه کردن به دانش صورت می‌گیرد. پژوهشگر توسط فرم پروپوزال اطلاعات مربوط به خود، اطلاعات مربوط به مساله تحقیق و روش انجام آن و اعتبارات مورد نیاز جهت انجام تحقیق را به اطلاع مسئول ذیربط می رساند.

روش تهیه و تولید فرم پروپوزال
جهت نگارش پروپوزال ابتدا باید فرم پروپوزال را تولید و ساخت بکنید . هیچ فرم پروپوزال وامیزانی جهت دانشگاه آزاد یا همه ی وجود ندارد. برای تهیه و تولید فرم پروپوزال انتها نامـه کارشناسی ارشد و دکتری بایستی به واحد روش دانشکده یا وب سایت رسمی دانش کده رجوع بکنید .

بخش اول: عنوان تحقیق معین ات پژوهشگر
بخش اول پرروپوزال اطلاعات مربوط به عنوان پژوهش، معین ات فردی پژوهشگر، اساتید راهنما و مشاور، معین ات دانشگاه و وضعیت تحصیلی پژوهشگر است. همچنین عنوان انتها نامـه به فارسی لاتین ارائه می‌شود.

بیان مساله تحقیق
مهمترین بخش پروپوزال بیان مساله است. در بیان مساله باید مورد به لحاظ علمی تشریح شده و دقیقا روشن بکنید در هدف انتها نامـه چیست. ادبیات پژوهش هم بعضا در این بخش می‌آید. اندازه مطالب این پارت بهتر است در حد تا 2 صفحه باشد.

ارزش ضرورت تحقیق
ارزش ضرورت تحقیق به معنای آشکارسازی دلایل انتخاب مساله مورد تحلیل است. هرچقدر دلایل انتخاب موضوع، مستندتر با جزئیات بیشتر باشد ارزش آن بیشتر خواهد بود. آمار و ارقام مندرج در بیان مساله نیز می بایست مستند باشد.

ادبیات پژوهش (قبلی ه پژوهش)
در این بخش به ارائه مطالعات مشابه که قبلاً بوسیله محققان دیگر صورت گرفته پرداخته می شود. نظر به تاکید جوامع علمی بر اطلاعات دست اول در گاهی از فرمهای پروپوزال بخش ادبیات پژوهش در همان پارت بیان مساله ارائه می‌شود.

جنبه جدید بودن موضوع
در حد یا دو پاراگراف بایستی نشان دهید که موضوع انتها نامـه موضوع است و کاری تکرار ی صورت نمی‌گیرد.

اهدف، فرضیه ها پرسشها تحقیق
تولید و ساخت اهداف تحقیق مهمترین بخش تحقیق است. بر اساس اهداف تحقیق بایستی فرضیه های تحقیق یا شوالات تحقیق را تدوین کرد. دقت بکنید گاهی از فرمهای پروپوزال حاوی بخش موارد تحقیق هم بخش فرضیه های تحقیق هستند . این رویکرد کاملا غلط است.

مـدل مفهومی تحقیق
نمودار گرافیکی و نمایه شماتیک رابطه متغیرها به نحوی روشن قابل نقد است. جهت طراحی مد مفهومی ابتدا مورد را به مولفه‌های آن تجزیه بکنید . هر مولفه متغیر است. حال متغیرهائی که بر این مولفه‌ها تاثیر گذار ند یا از آنها تاثیر می‌پذیرند را فهرست بکنید . حال فقط کار باقی مانده ترس و نگرانی یم یک تعداد پیکان جهت نمایش جهت تاثیرات است.

روش تحقیق
در این بخش باید نوع پژوهش (بر طبـق هدف روش) تشریح شود. همچنین جامعه آماری، نمونه آماری،راهنمای نمونه‌گیری، مقیاس سنجش و روشهای آماری تجزیه تحلیل داده‌ها بیان شود.

فهرست منابع
در انتها فهرست منابع مورد مصرف را به ترتیب منابع فارسی لاتین معرفی بکنید . روشهای مختلف ی جهت نوشتن فهرست منابع وجود دارد. یکی از روشها معتبر استفاده از فهرست نویسی براساسروش APA است